Expand this Topic clickable element to expand a topic
Optica Publishing Group

Newest Articles

Rapid fabrication of microrings with complex cross section using annular vortex beams

Chenchu Zhang, Hanchang Ye, Rui Cao, Shengyun Ji, Heng Zhang, Linhan Zhao, Sizhu Wu, and Hua Zhai
Chin. Opt. Lett. 20(2), 023801- (2022)  View: PDF

Nanoparticle trapping by counter-surface plasmon polariton lens

Jingjing Hong, Xingping Zhou, Rui Zhuang, Wei Peng, Jiawei Liu, Aiping Liu, and Qin Wang
Chin. Opt. Lett. 20(2), 023601- (2022)  View: PDF

Depolarization index from Mueller matrix descatters imaging in turbid water

Fei Liu, Shichao Zhang, Pingli Han, Fangyi Chen, Lin Zhao, Yingying Fan, and Xiaopeng Shao
Chin. Opt. Lett. 20(2), 022601- (2022)  View: PDF

Optical limiting performances of transitional metal dichalcogenides MX2 (M = V, Nb, Ta; X = S, Se) with ultralow initial threshold and optical limiting threshold

Chenglu Liang, Enze Wang, Xian Li, Jing Wang, Yijun Liu, Binyi Chen, Hongxiang Chen, Yang Liu, and Xiangfang Peng
Chin. Opt. Lett. 20(2), 021901- (2022)  View: PDF

High-color-purity, high-brightness and angle-insensitive red structural color

Jintong Liu, Kun Feng, Yusi Wang, Qingyuan Li, Nan Chen, and Yikun Bu
Chin. Opt. Lett. 20(2), 021601- (2022)  View: PDF

Select as filters


Select Topics Cancel
© Copyright 2021 | Optica Publishing Group. All Rights Reserved