Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

13.5 nm Schwarzschild microscope with high magnification and high resolution

Shenghao Chen, Xin Wang, Qiushi Huang, Shuang Ma, and Zhanshan Wang
Chin. Opt. Lett. 15(4), 043401- (2017)  View: PDF

Temperature coefficient of the refractive index for PbTe film

Lingmao Xu, Hui Zhou, Yanchun He, Kaifeng Zhang, Shenghu Wu, and Yuqing Xiong
Chin. Opt. Lett. 15(4), 043101- (2017)  View: PDF

Self-calibrated global rainbow refractometry: a dual-wavelength approach

Xuecheng Wu, Haoyu Jiang, Kailin Cao, Yingchun Wu, Can Li, Gérard Gréhan, Sawitree Saengkaew, and Kefa Cen
Chin. Opt. Lett. 15(4), 042902- (2017)  View: PDF

Simulation of Brillouin gain properties in a double-clad As2Se3 chalcogenide photonic crystal fiber

Xin Chen, Li Xia, Wei Li, and Chen Li
Chin. Opt. Lett. 15(4), 042901- (2017)  View: PDF

Low-loss high-extinction-ratio single-drive push-pull silicon Michelson interferometric modulator

Minjuan Wang, Linjie Zhou, Haike Zhu, Yanyang Zhou, Yiming Zhong, and Jianping Chen
Chin. Opt. Lett. 15(4), 042501- (2017)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2017 | The Optical Society. All Rights Reserved