OSA Publishing

Newest Articles View All

Evolution of terahertz waves in air plasma driven by orthogonally polarized two-color pulses

Ya Bai, Jie Tang, Rongjie Xu, and Peng Liu
Chin. Opt. Lett. 14(9), 093201- (2016)  View: PDF

Optimization of the spectral performance of an antireflection coating on a micro-spherical substrate

Chun Guo, Mingdong Kong, and Wenyan He
Chin. Opt. Lett. 14(9), 093101- (2016)  View: PDF

Widely tunable optical parametric oscillator in periodically poled congruently grown lithium tantalite whispering gallery mode resonators

Qijin Mo, Shifeng Li, Yichen Liu, Xudong Jiang, Gang Zhao, Zhenda Xie, Xinjie Lv, and Shining Zhu
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091902- (2016)  View: PDF

Generation of high-energy 284  ps laser pulse without tail modulation by stimulated Brillouin scattering

Zhaohong Liu, Yulei Wang, Yirui Wang, Hang Yuan, Zhenxu Bai, Hongli Wang, Rui Liu, Sensen Li, Hengkang Zhang, Luoxian Zhou, Tan Tan, Weiming He, and Zhiwei Lu
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091901- (2016)  View: PDF

Sparse photoacoustic microscopy based on low-rank matrix approximation

Ting Liu, Mingjian Sun, Naizhang Feng, Minghua Wang, Deying Chen, and Yi Shen
Chin. Opt. Lett. 14(9), 091701- (2016)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2016 | The Optical Society. All Rights Reserved