Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Single fiber dual-functionality optical tweezers based on graded-index multimode fiber

Zhihai Liu, Tong Wang, Yaxun Zhang, Xiaoyun Tang, Peikun Liu, Yu Zhang, Xinghua Yang, Jianzhong Zhang, Jun Yang, and Libo Yuan
Chin. Opt. Lett. 16(5), 053501- (2018)  View: PDF

Objective visual performance evaluation with visual evoked potential measurements based on an adaptive optics system

Yanrong Yang, Junlei Zhao, Haoxin Zhao, Fei Xiao, Jiaxin Xie, Tiejun Liu, and Yun Dai
Chin. Opt. Lett. 16(5), 053301- (2018)  View: PDF

Polarization and structure dependent optical characteristics of the three-arm nanoantenna with C3v symmetry and broken symmetry

Mian Wang, Cheng Yin, Youqiao Ma, Jun Zhou, Hanhua Zhong, and Xianfeng Chen
Chin. Opt. Lett. 16(5), 052501- (2018)  View: PDF

Absorption modification by laser irradiation in DKDP crystals

Xiaocong Peng, Yuanan Zhao, Yueliang Wang, Guohang Hu, Liujiang Yang, and Jianda Shao
Chin. Opt. Lett. 16(5), 051601- (2018)  View: PDF

An improved strontium lattice clock with 10−16 level laser frequency stabilization

Ye Li, Yige Lin, Qiang Wang, Tao Yang, Zhen Sun, Erjun Zang, and Zhanjun Fang
Chin. Opt. Lett. 16(5), 051402- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved