OSA Publishing

Newest Articles View All

Long-range laser ranging using superconducting nanowire single-photon detectors

Li Xue, Ming Li, Labao Zhang, Dongsheng Zhai, Zhulian Li, Lin Kang, Yuqiang Li, Honglin Fu, Ming Ming, Sen Zhang, Xu Tao, Yaoheng Xiong, and Peiheng Wu
Chin. Opt. Lett. 14(7), 071201- (2016)  View: PDF

Millimeter-wave emission characteristics of bilayer radar-infrared compound stealth material

Yayun Cheng, Fei Hu, Feng He, Liang Wu, and Xiaoqin He
Chin. Opt. Lett. 14(6), 062802- (2016)  View: PDF

Combination of differential discrimination and direct discrimination in pulsed laser time-of-flight systems

Dongxian Geng, Xing Fu, Pengfei Du, Wei Wang, and Mali Gong
Chin. Opt. Lett. 14(6), 062801- (2016)  View: PDF

Generation of optical frequency comb squeezed light field with TEM01 transverse mode

Nan Huo, Chihua Zhou, Hengxin Sun, Kui Liu, and Jiangrui Gao
Chin. Opt. Lett. 14(6), 062702- (2016)  View: PDF

Quantum information transfer between photonic and quantum-dot spin qubits

Ruitong Zhao and Ruisheng Liang
Chin. Opt. Lett. 14(6), 062701- (2016)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2016 | The Optical Society. All Rights Reserved