OSA Publishing

Newest Articles View All

Optical attenuator based on phase modulation of a spatial light modulator

Chao Liu, Di Wang, Lixiao Yao, Lei Li, and Qionghua Wang
Chin. Opt. Lett. 13(8), 082301- (2015)  View: PDF

Characterization of inclusions in KD2PO4 crystals

Junxiu Chang, Yuan Zhao, Guohang Hu, Yueliang Wang, Dawei Li, Xiaofeng Liu, and Jianda Shao
Chin. Opt. Lett. 13(8), 081601- (2015)  View: PDF

Polarization spectroscopy of the 1S0-3P1 transition of mercury isotopes at 253.7  nm

Xiaohu Fu, Kangkang Liu, Ruchen Zhao, Wei Gou, Jianfang Sun, Zhen Xu, and Yuzhu Wang
Chin. Opt. Lett. 13(7), 073001- (2015)  View: PDF

Luminescence of Tb3+/Eu3+ codoped LiYF4 single crystals under UV excitation for white-light LEDs

Yongzhang Jiang, Haiping Xia, Shuo Yang, Jiazhong Zhang, Dongsheng Jiang, Cheng Wang, Zhigang Feng, Jian Zhang, Xuemei Gu, Jianli Zhang, Haochuan Jiang, and Baojiu Chen
Chin. Opt. Lett. 13(7), 071601- (2015)  View: PDF

Realization of a continuous frequency-tuning Ti:sapphire laser with an intracavity locked etalon

Xuejun Sun, Jiao Wei, Wenzhe Wang, and Huadong Lu
Chin. Opt. Lett. 13(7), 071401- (2015)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2015 | The Optical Society. All Rights Reserved