Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Passively harmonic mode-locked erbium-doped fiber laser at a 580  MHz repetition rate based on carbon nanotubes film

Qianqian Huang, Tianxing Wang, Chuanhang Zou, Mohammed AlAraimi, Aleksey Rozhin, and Chengbo Mou
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020019- (2018)  View: PDF

Enhanced saturable absorption of MoS2 black phosphorus composite in 2 μm passively Q-switched Tm: YAP laser

Yang Xue, Zhenda Xie, Zhilin Ye, Xiaopeng Hu, Jinlong Xu, and Han Zhang
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020018- (2018)  View: PDF

Dual-wavelength Bi2Se3-based passively Q-switching Nd3+-doped glass all-fiber laser

Xiaofeng Rong, Saiyu Luo, Wensong Li, Shuisen Jiang, Xigun Yan, Xiaofeng Guan, Zhiyong Zhou, Bin Xu, Nan Chen, Degui Wang, Huiying Xu, and Zhiping Cai
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020016- (2018)  View: PDF

Silver nanorods absorber for passively Q-switched Nd,Gd:CaF2 laser

Yongjing Wu, Siyuan Pang, Yuqian Zu, Qianqian Peng, Jimin Yang, Jie Liu, and Liangbi Su
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020015- (2018)  View: PDF

516 mW, nanosecond Nd:LuAG laser Q-switched by gold nanorods

Guangju Zhang, Tinghao Liu, Yijie Shen, Chujun Zhao, Bin Huang, Zhe Kang, Guanshi Qin, Qiang Liu, and Xing Fu
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020011- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved