Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Dual-services generation using an integrated polarization multiplexing modulator

Feng Zhao, Jianjun Yu, and Jingling Li
Chin. Opt. Lett. 18(11), 110601- (2020)  View: PDF

Flat transmitted serrated-phase high-contrast-index subwavelength grating beam splitter

Gongqing Li, Xiaofeng Duan, Yongqing Huang, Kai Liu, and Xiaomin Ren
Chin. Opt. Lett. 18(11), 110504- (2020)  View: PDF

Experimental demonstration of generating arbitrary total angular momentum states

Heng 恒 Zhou 周, Chunqing 春清 Gao 高, Shiyao 时尧 Fu 付, Yanwang 焱望 Zhai 翟, and Jianqiang 建强 Zhang 张
Chin. Opt. Lett. 18(11), 110503- (2020)  View: PDF

High-order harmonic generation from zigzag graphene nanoribbons

Jiaqi Wu, Yinghui Zheng, Zhinan Zeng, and Ruxin Li
Chin. Opt. Lett. 18(10), 103201- (2020)  View: PDF

Optical characteristics of ultrathin amorphous Ge films

Meng Guo, Hongbo He, Kui Yi, Shuying Shao, Guohang Hu, and Jianda Shao
Chin. Opt. Lett. 18(10), 103101- (2020)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2020 | The Optical Society. All Rights Reserved