Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Pulse shape of ultrashort intense laser reflected from a plasma mirror

Xulei Ge, Xiaohui Yuan, Yuan Fang, Wenqing Wei, Su Yang, Feng Liu, Min Chen, Li Zhao, Zhengming Sheng, and Jie Zhang
Chin. Opt. Lett. 16(10), 103202- (2018)  View: PDF

Dynamical analysis of the effect of elliptically polarized laser pulses on molecular alignment and orientation

Jingsong Liu, Qiyuan Cheng, Daguang Yue, Xucong Zhou, and Qingtian Meng
Chin. Opt. Lett. 16(10), 103201- (2018)  View: PDF

Qualitative and quantitative analysis of atmospheric methanol using a continuous-wave terahertz spectrometer

Han Zhang, Zhaohui Zhang, Xiaoyan Zhao, Xiaotong Zhang, Tianyao Zhang, Can Cao, and Yang Yu
Chin. Opt. Lett. 16(10), 103001- (2018)  View: PDF

Optical rectification in surface layers of germanium

Li Zhang, Fangye Li, Shuai Wang, Qi Wang, Kairan Luan, Xi Chen, Xiuhuan Liu, Lingying Qiu, Zhanguo Chen, Jihong Zhao, Lixin Hou, Yanjun Gao, and Gang Jia
Chin. Opt. Lett. 16(10), 102401- (2018)  View: PDF

Fabrication of a large-aperture continuous phase plate in two modes using atmospheric pressure plasma processing

Xing Su, Longguang Xia, Kan Liu, Peng Zhang, Ping Li, Runchang Zhao, and Bo Wang
Chin. Opt. Lett. 16(10), 102201- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved