OSA Publishing

Newest Articles View All

Decision-free radius-directed Kalman filter for universal polarization demultiplexing of square M-QAM and hybrid QAM signals

Yanfu Yang, Qun Zhang, Yong Yao, Guoliang Cao, Kangping Zhong, Xian Zhou, Alan Pak Tao Lau, and Chao Lu
Chin. Opt. Lett. 14(11), 110601- (2016)  View: PDF

Experimental demonstration of twisted light’s diffraction theory based on digital spiral imaging

Wuhong Zhang, Ziwen Wu, Jikang Wang, and Lixiang Chen
Chin. Opt. Lett. 14(11), 110501- (2016)  View: PDF

Control of molecular excitation during the plasma generation of a femtosecond laser pulse

Quanjun Wang, Yanghua Zhang, Zhenhao Wang, Jingjie Ding, Zuoye Liu, and Bitao Hu
Chin. Opt. Lett. 14(11), 110201- (2016)  View: PDF

Coverage of coherent output states in parallel-coupled dual-racetrack microresonators

Wei Jiang and Yating Zhou
Chin. Opt. Lett. 14(10), 102304- (2016)  View: PDF

Design of a concise and dual-band tunable metamaterial absorber

Zongzhe Li, Chunya Luo, Gang Yao, Jin Yue, Jie Ji, Jianquan Yao, and Furi Ling
Chin. Opt. Lett. 14(10), 102303- (2016)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2016 | The Optical Society. All Rights Reserved