Expand this Topic clickable element to expand a topic
Optica Publishing Group

Newest Articles

Rapid fabrication of microrings with complex cross section using annular vortex beams

Chenchu Zhang, Hanchang Ye, Rui Cao, Shengyun Ji, Heng Zhang, Linhan Zhao, Sizhu Wu, and Hua Zhai
Chin. Opt. Lett. 20(2), 023801- (2022)  View: PDF

Detection of cylindrical vector beams with chiral plasmonic lens

Chuangye Zhang, Changjun Min, Yuquan Zhang, Yanan Fu, Ling Li, Yulong Wang, and Xiaocong Yuan
Chin. Opt. Lett. 20(2), 023602- (2022)  View: PDF

Nanoparticle trapping by counter-surface plasmon polariton lens

Jingjing Hong, Xingping Zhou, Rui Zhuang, Wei Peng, Jiawei Liu, Aiping Liu, and Qin Wang
Chin. Opt. Lett. 20(2), 023601- (2022)  View: PDF

Depolarization index from Mueller matrix descatters imaging in turbid water

Fei Liu, Shichao Zhang, Pingli Han, Fangyi Chen, Lin Zhao, Yingying Fan, and Xiaopeng Shao
Chin. Opt. Lett. 20(2), 022601- (2022)  View: PDF

InGaAs/InAlAs SAGCMCT avalanche photodiode with high linearity and wide dynamic range

Yu Li, Weifang Yuan, Ke Li, Xiaofeng Duan, Kai Liu, and Yongqing Huang
Chin. Opt. Lett. 20(2), 022503- (2022)  View: PDF

Select as filters


Select Topics Cancel
© Copyright 2021 | Optica Publishing Group. All Rights Reserved