Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Frequency-tunable wireless access scheme based on the optoelectronic oscillating technique

Houjun Wang, Lianshan Yan, Jia Ye, Bin Luo, Wei Pan, Xihua Zou, and Peixuan Li
Chin. Opt. Lett. 15(11), 112301- (2017)  View: PDF

Cross section measurements of scale-model tactical targets by using 0.1 THz compact radar system

Xueying Nie, Yuli Zhang, Feidi Xiang, Jianguo Lu, Xin Huang, Kejia Wang, Jinsong Liu, and Zhengang Yang
Chin. Opt. Lett. 15(11), 112201- (2017)  View: PDF

Metamaterials-based terahertz sensor for quick diagnosis of early lung cancer

Xin Xu, Yan Wu, Tangyan He, Yuanyuan Li, Fangrong Hu, Huasheng Liang, Chunxia Yang, and Hong Zhong
Chin. Opt. Lett. 15(11), 111703- (2017)  View: PDF

Fast gradational reconstruction for Fourier ptychographic microscopy

Jizhou Zhang, Tingfa Xu, Xing Wang, Sining Chen, and Guoqiang Ni
Chin. Opt. Lett. 15(11), 111702- (2017)  View: PDF

Monte Carlo light transport-based blood vessel quantification using linear array photoacoustic tomography

Xiangwei Lin, Mingjian Sun, Naizhang Feng, Depeng Hu, and Yi Shen
Chin. Opt. Lett. 15(11), 111701- (2017)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2017 | The Optical Society. All Rights Reserved