Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Asymmetric Mathieu beams

Arturo Barcelo-Chong, Brian Estrada-Portillo, Arturo Canales-Benavides, and Servando Lopez-Aguayo
Chin. Opt. Lett. 16(12), 122601- (2018)  View: PDF

Rapid fabrication of mini droplet lens array with tunable focal length

Bo Dai, Huansi Wang, Qiao Xu, Zhenqing Li, Chunxian Tao, and Dawei Zhang
Chin. Opt. Lett. 16(12), 122201- (2018)  View: PDF

Analysis and evaluation of idler absorption for quasi-parametric chirped-pulse amplification

Dongxia Hu, Yudong Tao, Jingui Ma, Jing Wang, Heyuan Zhu, and Liejia Qian
Chin. Opt. Lett. 16(12), 121901- (2018)  View: PDF

Dual-modal photoacoustic/CT imaging system

Kaiye Xia, Xiaohui Zhai, Zhaoheng Xie, Kun Zhou, Yutao Feng, Guangjie Zhang, and Changhui Li
Chin. Opt. Lett. 16(12), 121701- (2018)  View: PDF

All-fiber, wavelength-tunable ultrafast praseodymium fiber laser

H. Ahmad, S. N. Aidit, S. I. Ooi, and Z. C. Tiu
Chin. Opt. Lett. 16(12), 121405- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved